SOS Friends Club

SOS Friends Club

Within this friendly space, our esteemed family of friends and committed givers stands at the very heart of our decision-making process. This is not merely a page; it is your platform to voice your insights, share your thoughts, and offer your invaluable feedback. Your words form a bridge of positive connection with your Family SOS Children's Villages Armenia, and play a pivotal role in supporting children who have faced the loss of parental care or are at risk of its absence. Together, we transform lives, leaving an indelible mark of hope and care.
 • Սեվան Բերբերյան
  Ես ուրախ եմ նպաստել երեխաների կյանքին ավելի լավ և լուսավոր ապագայի համար: Ես հպարտ եմ, որ այս ընտանիքի մի մասն եմ՝ որպես թիմի անդամ և ՍՕՍ մանկական գյուղերի ընկեր։
  Read More
 • Պայծառ Խաչատրյան
  Անչափ ուրախ եմ ՍՕՍ ընկեր դառնալու և ևս մեկ անգամ ՍՕՍ ջերմ և հրաշալի ընտանիքին միանալու համար։ Համոզված եմ, որ մեր փոքր աջակցությամբ, բայց մեծ սրտով կարող ենք մեծ դերակատարում ունենալ երեխաների և երիտասարդների համար լուսավոր, անվտանգ և բարեկեցիկ ապագա կերտելու գործում, որը որդեգրել է ՍՕՍ մանկական գյուղեր Հայաստանը։
  Read More
 • Անահիտ Մարտիրոսյան
  ՍՕՍ-ընկեր դառնալը իմ կյանքի ամենակարևոր կոչումներից մեկն էր: Ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու ՍՕՍ Հայաստանի հետ ու կանգնելու կյանքի դժվարին փուլում հայտնված երեխաների կողքին: Ես համոզված եմ, որ ՍՕՍ Հայաստանի շնորհիվ շատ ու շատ երեխաներ վերագտել են իրենց երջանկությունը
  Read More
 • Anahit Khalatian
  I am so happy & blissful to become a SOS Friend, it’s incredibly rewarding to know that my contribution, no matter the size, will play a role in creating positive change and making a difference in the lives of those in need. I am thrilled to embark on this journey of making a positive impact in our community. And I invite everyone to become a part of this meaningful journey.
  Read More
 • Armen Samsonyan
  Becoming an SOS Friend is like turning kindness into action. When I discovered the wonderful things this organization does for children without parents and kids who need a support I knew I wanted to be part of it. Being an SOS Friend isn't just about giving monthly – it's about being a friend to those who need it most. Joining this cause lets me be a source of hope and joy for these kids, and that's something truly special.
  Read More
 • Smedra Malky
  It's a real blessing to become an SOS Friend... becoming an SOS Friend empowers me to make a tangible, positive difference in our community....I encourage everyone to consider joining this incredible journey...Thank you, SOS Children's Villages, for allowing me to be a part of this beautiful family
  Read More
 • Margarita Grigoryan
  This journey began for me when I learned about the incredible work this organization does for the most vulnerable children who have lost their parents and are at risk of losing the warmth of a family. Becoming an SOS Friend is more than just a monthly contribution; it's an opportunity to weave hope and love into the lives of these children. I was happy to have a chance to join this organization and to help children who need our support.
  Read More
 • Nawras Layous
  WELCOME TO SOS FRIENDS CLUB :) Our amazing friends, our heroes, you're an integral part of SOS Family, and this is the community of SOS Friends, your feedback, suggestions, and testimonials are invaluable to us. Thank you for your unwavering support, standing beside the most vulnerable children and leaving a profound impact on their lives.
  Read More

We highly value your opinion (Choose a question, provide a feedback)

Mandatory fields
Mandatory fields wrong email
Mandatory fields
Do you want to be always aware? SUBSCRIBE newsletter