SOS Friends Club

SOS Friends Club

Within this friendly space, our esteemed family of friends and committed givers stands at the very heart of our decision-making process. This is not merely a page; it is your platform to voice your insights, share your thoughts, and offer your invaluable feedback. Your words form a bridge of positive connection with your Family SOS Children's Villages Armenia, and play a pivotal role in supporting children who have faced the loss of parental care or are at risk of its absence. Together, we transform lives, leaving an indelible mark of hope and care.
 • Inna Mkhitaryan
  I'm happy for your kindness❤️❤️❤️
  Read More
 • Syuzanna Katvalyan
  💖💖💖
  Read More
 • Արամ Հարությունյան
  Read More
 • Nora Aghajanyan
  Շատ ուրախ եմ, որ կա այսպիսի ծրագիր,որի շնորհիվ կարողանում ենք մեր փոքրիկ ներդրումը ունենալ և օգնել կարիքավորներին👌
  Read More
 • Հովհաննես Խաչատրյան
  Ուրախ եմ, որ ՍՕՍ մանկական գյուղեր կազմակերպության շնորհիվ մեր փոքրիկ լուման ենք ներդնում Հայաստանի երեխաների պայծառ ապագայի կերտման գործում: Թող բոլոր շահառու բալիկներն ունենան երջանիկ մանկություն և մեծանալով՝ մեր երկիրն այնպես հզորացնեն, որ բոլոր երեխաները լինեն ապահովված:
  Read More
 • Lara Sargsyan
  🤍
  Read More
 • Արմեն Կարապետյան
  😇
  Read More
 • Տաթևիկ Տերտերյան
  Ես շատ ուրախ եմ ՍՕՍ ընտանիքին միանալու համար և համոզված եմ, որ իմ փոքրիկ ներդրումով կարող եմ օգնել կյանքի դժվարին փուլում հայտնված երեխաներին։ Եկեք չխնայենք մեր ջանքերը։Գործի դնենք մեր սիրտն ու միտքը, որ այդ ամենը կառուցվի ամուր և կայուն հիմքերի վրա։Սակայն հանուն երեխաների և երեխաների համար գործադրվող բոլոր ջանքերը իզուր կլինեն, եթե նախ և առաջ չերաշխավորվի նրանց խաղաղ մանկությունը: Խաղաղությունը միայն կապույտ երկինքը չէ:Երեխաները պետք է լինեն յուրաքանչյուրիս ուշադրության կենտրոնում:
  Read More
 • Anna Peryan
  Becoming the SOS-friend was one of the most important callings of my life. I am very happy that I had the opportunity to get acquainted with SOS Armenia and stand next to the children who are in a difficult life situation. I am sure that thanks to SOS Armenia, many, many children have regained their happiness.
  Read More

We highly value your opinion (Choose a question, provide a feedback)

Mandatory fields
Mandatory fields wrong email
Mandatory fields
Do you want to be always aware? SUBSCRIBE newsletter